Tag: Shayaji Shinde

கதை - திக்குவாயால் வாழ்வில் பல வலிகளை அனுபவிக்கும் ஒரு இளைஞனின் வாழ்வில் விதி ஒரு விளையாட்டு விளையாடுகிறது. அந்த விளையாட்டால் அவன் அனுபவிக்கும்...