“வல்லினம்” முதல் பார்வை பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி: