காலாவதியான மருந்துகள் விற்கப்படுகின்றன! கொந்தளிக்கும் ‘ஒளடதம்’ இயக்குனர் – காணொளி:

காலாவதியான மருந்துகள் விற்கப்படுகின்றன! கொந்தளிக்கும் ‘ஒளடதம்’ இயக்குனர் – காணொளி:

Leave a Response